Natur

Naturen i Fiskars

Naturen i Fiskars bruk och närmast bruket har en nästan mellaneuropeisk prägel. Mikroklimatet i denna bördiga dal avviker från omgivningen, vilket syns i både växt- och djurlivet som är speciellt rikt och hyser många intressanta arter som är sällsynta på dessa breddgrader.

Mest påfallande ter sig skillnaden då man kör söderifrån genom bergstunneln och ett måleriskt lanskap öppnar sig med ängsmarker och betande kor vid sjöstranden.  Borgbyträsket är bara en halv meter över havsnivå och vid den tid då bruket grundades var det en havsvik dit pråmar kom för att lossa sin malmlast. Numera är vattenstråket från bruket längs Fiskarsån  och Borgbyträsket ner till Pojoviken en trevlig paddlingsrutt. Om hösten stiger här upp havsöringar från Pojoviken för att leka i Fiskarsån.

Trädslagsstigen

Att vandra längs den knappt två kilometer långa markerade trädslagsstigen är ett härligt sätt att uppleva den sköna naturen som omger Fiskars bruk. Stigen, som kantas av 23 olika trädslag,...


Läs mer
Skogsstigen Rissla

Skogsstigen Rissla passerar genom stigar och vägar längs Fiskars i de närliggande skogarna. Längs med stigen finns det förutom natursköna områden även historiskt och skogsvårdsmässigt...


Läs mer
Fiskars fåglar

Oskiljaktigt ingår ån och änderna, tornklockan och brukstråket med alla kajorna, lundasångarna och sommarens övriga mästarsångare i landskapet i Fiskars bruk. Här ingår också...


Läs mer